Privacy


Privacyverklaring Vief Oost-Vlaanderen vzw


Vief Oost-Vlaanderen vzw is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van onze privacyverklaring, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens.

Vief Oost-Vlaanderen vzw
Brabantdam 101 9000 Gent
aimee.devos@lm.be of mieke.vandenberghe@lm.be
Tel. 09 223 19 79

 

Waarom wij persoonsgegevens verwerken

Uw persoonsgegevens worden door Vief Oost-Vlaanderen vzw verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden en rechtsgronden:

 • Om uw aansluiting bij Vief Oost-Vlaanderen vzw en deelname aan activiteiten administratief te verwerken
 • Voor informatie en communicatie en marketing: (nieuws)brieven, uitnodigingen, mailings, promotie, ledenwerving, …
 • Om uw aansluiting bij de verzekering lichamelijke ongevallen administratief te verwerken
 • Het bekomen van subsidiëring door de overheid

Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij de volgende gegevens van u vragen, opslaan, verzamelen en verwerken:

 • Persoonlijke gegevens: naam, voornaam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, rijksregisternummer.
 • Persoonlijke bijzonderheden: leeftijd, geslacht, geboortedatum, geboorteplaats, burgerlijke staat, nationaliteit 
 • Financiële identificatiegegevens: bankrekeningnummer
 • Beeldmateriaal mits toestemming van de betrokkene
 • Relatie met Vief Oost-Vlaanderen vzw: deelnemer, lid, vrijwilliger, medewerker of bestuurslid

We gebruiken de verzamelde gegevens alleen voor de doeleinden waarvoor we de gegevens hebben verkregen.

 

Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden. Het gaat om volgende externe partijen:

 • Provinciaal en Vlaams secretariaat van Vief
 • Lokale Vief-verenigingen
 • Gemeente- of stadsbestuur
 • Mediakanalen
 • Sportievak
 • Verzekeringsmaatschappij

Met deze partijen maken wij de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten.

Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan derden doorgeven tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier (schriftelijk) toestemming voor geeft. U heeft het recht deze toestemming ten allen tijde in te trekken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking voor de intrekking daarvan.

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

 

Bewaartermijn

Vief Oost-Vlaanderen vzw bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

 

Uw rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage en recht op correctie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Bovenaan deze privacyverklaring staat hoe u contact met ons kan opnemen. 

Tevens kan u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers.

Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij.

 

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Privacy Commissie, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

 

Wijziging privacy statement

Vief Oost-Vlaanderen vzw kan zijn privacy statement wijzigen. Van deze wijziging zullen we een aankondiging doen op onze website.

 

 

Sitemap - Vief Oost-Vlaanderen vzw 2017 - info  vief.be - site door Faromedia