Vrijwilligerswerk: wat is het wel en niet

Wat is vrijwilligerswerk wel

Wettelijke definitie

  1. Vrijwilligerswerk is elke activiteit die onbezoldigd en onverplicht wordt verricht, ten behoeve van één of meer personen, andere dan degene die de activiteit verrichten, van een groep of organisatie of van de samenleving als geheel; die ingericht wordt door een organisatie anders dan het familie- of privé-verband van degene die de activiteit verricht; en die niet door dezelfde persoon en voor dezelfde organisatie wordt verricht in het kader van een arbeidsovereenkomst, een dienstencontract of een statutaire aanstelling. 
  2. De vrijwilliger is elke natuurlijke persoon die een activiteit verricht zoals omschreven in 1.  
  3. Een organisatie is elke feitelijke vereniging of private of publieke rechtspersoon zonder winstoogmerk die werkt met vrijwilligers.

Vrijwilligerswerk kent geen eenduidige definitie. Wel kan er gezegd worden dat vrijwilligerswerk altijd vier componenten bevat:

  1. Het is het geheel van activiteiten die op vrijwillige basis worden uitgevoerd,
  2. zonder financiële vergoeding (buiten eventuele onkostenvergoedingen),
  3. in georganiseerd verband,
  4. en met een maatschappelijk doel en voor anderen, hetzij individuen, groepen of de samenleving in haar geheel (maar zonder familieband, zie hiervoor mantelzorg).

Wat is vrijwilligerswerk niet

Lees meer...

Sitemap - Vief Oost-Vlaanderen vzw 2017 - info  vief.be - site door Faromedia